ประวัติ อาจารย์ โจ้ วิชญ์วรัตม์

อาจารย์โจ้ ดร. วิชญ์วรัชม์ สายสิงห์

  • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง, ประเทศไทย, พ.ศ. 2560
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิด้า, ประเทศไทย, พ.ศ. 2556
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, พ.ศ. 2550

เป็นผู้ก่อตั้งสถาบัน Super Supreme Beauty Center ร่วมกับ มาสเตอร์ทาน่า เป็นผู้ที่จัดตั้งระบบ และสื่อการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตรให้กับ องค์กรของเรา

นอกจากนั้น จากประสบการณ์ที่คลุกคลี และพัฒนาองค์กร ทำให้เกิดการเรียนรู้ทางด้าน PMU ร่วมด้วย และฝึกฝนตัวเองอย่างหนัก จนก้าวขึ้นมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน SMP scalp micro pigmentation และได้เรียนต่อยอดกับสถาบันดัง ด้าน SMP จาก

  • Master Kim Somi ประเทศเกาหลี
  • Master Fernando Cortes & Wilson Murillo แห่ง SCALPCO Academy ประเทศอเมริกา

จากนั้นจึงได้นำเทคนิคที่ดีที่สุด มาให้บริการลูกค้า รวมถึงถ่ายทอดให้กับนักเรียนของสถาบัน